Oferta
PDF Drukuj

Zakres dzia?alno?ci:

1. Audyty wst?pne pozwalaj?ce okre?li? istniej?cy stan zabezpiecze? w sferze ochrony
    informacji, bezpiecze?stwa fizycznego oraz zgodno?ci posiadanych systemów
    bezpiecze?stwa z miedzynarodowymi standardami.

2. Opracowujemy systemy zarz?dzania dla poszczególnych grup informacji chronionych.

3. Wdra?amy opracowane wcze?niej systemy zarz?dzania bezpiecze?stwem informacji
    w zakresie:

- tajemnicy przedsi?biorstwa, (system oparty na zapisach ustawy o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji);

- ochrony danych osobowych,(system oparty na ustawie o ochronie danych osobowych); 

- informacji niejawnych, (wg wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych).

4. Opracowujemy Polityk? Bezpiecze?stwa Teleinformatycznego wraz z dokumenatmi
    powi?zanymi - procedury.


5. Opracowujemy Polityk? Bezpiecze?stwa Informacji - dokumentacja nadrzedna.

6. Oferujemy pomoc i doradztwo w procesie wdra?ania SZBI wg wymaga?
    miedzynarodowego standardu ISO 27001.

7. Szkolenia w zakresie wdro?onych systemów.

 
Projekt i wykonanie Kompan.pl© Informacje Chronione 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone