Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy realizację Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych opartych na przepisach RODO dla Firm z wielu branż

RODO – przydatne definicje

2018-05-22 15:06:43 || przydatne-definicje-rodo

RODO


W celu sprawnego poruszania się po wytycznych RODO, należy zapoznać się z poniższymi definicjami, używanymi nie tylko w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, ale również powszechnie, w obszarze związanym z szeroko pojętą ochroną danych osobowych.


 • dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania podmiotu danych, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, identyfikator internetowy (IP), szczególne czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

 • dane osobowe wrażliwe” – szczególna kategoria danych osobowych, ujawniająca pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,

 • podmiot danych” – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe,

 • przetwarzanie” – każda operacja wykonywana na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, udostępnianie, usuwanie i niszczenie,

 • zbiór danych” – uporządkowany według określonych kryteriów zestaw danych osobowych,

 • Administrator Danych Osobowych, dalej jako (ADO)”* – osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka lub jakikolwiek podmiot, który ustala cele i określa sposoby oraz środki przetwarzania danych osobowych,

 • Administrator Systemu Informatycznego, dalej jako (ASI)” – osoba wyznaczona przez ADO, odpowiedzialna za wdrożenie i utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego systemu (IT),

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)” – osoba powoływana przez ADO i działająca w jego imieniu w celu wdrożenia i nadzoru nad realizacją Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych,

 • System informatyczny” - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i programów zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych,

 • Informatyczny nośnik danych” – urządzenie służące do zapisywania, przechowywania oraz odczytywania danych w postaci cyfrowej,

 • Uwierzytelnianie” – weryfikacja deklarowanej tożsamości użytkownika,

 • Użytkownik” – osoba posiadająca upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz indywidualny login – identyfikator użytkownika i hasło (dopuszcza się inną metodę jednoznacznego uwierzytelniania się w systemie informatycznym),

 • podmiot przetwarzający lub Procesor” - osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka lub jakikolwiek podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora,

 • obszar przetwarzania” – lokalizacja w której zachodzi proces przetwarzania danych osobowych,

 • odbiorca danych” - osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka lub jakikolwiek podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe,

 • zgoda na przetwarzanie” – świadome, dobrowolne i jednoznaczne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmiot danych w formie oświadczenia,

 • naruszenie ochrony danych osobowych” – naruszenie bezpieczeństwa, prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z obowiązującym prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, ujawnienia lub dostęp do przetwarzanych danych osobowych,

 • Organ Nadzorczy” – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.