Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy realizację Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych opartych na przepisach RODO dla Firm z wielu branż

RODO – czy można składać oferty lub zaproszenia do współpracy na dane kontaktowe dostępne w CEIDG lub na stronach www potencjalnych Klientów

2019-01-12 16:27:08

Podmiot nie może w celu przesłania oferty lub zaproszenia do współpracy zadzwonić ani wysłać e-maila bez uprzedniego uzyskania zgody na przesłanie niezamówionej informacji handlowej.


Konieczne jest również uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych potencjalnego odbiorcy takich informacji. Przepisy RODO nie zabraniają pozyskiwania danych osobowych ze źródeł powszechnie dostępnych. Źródłami powszechnie dostępnymi mogą być na przykład: dane z CEIDG i stron internetowych, jednak zgoda podmiotu danych jest konieczna, niezależnie od ich powszechnej dostępności. ADO pozyskujący dane ze źródeł powszechnie dostępnych, jak każdy inny Administrator Danych Osobowych, zgodnie z art. 6 i 9 RODO musi wskazać przesłankę do przetwarzania danych osobowych W przypadku danych pozyskanych ze źródeł powszechnie dostępnych może nią być zgoda osoby, której dane dotyczą lub prawnie usprawiedliwiony interes ADO. Przesłanka prawnie usprawiedliwionego interesu nie może jednak dotyczyć sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tego interesu mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. W przypadku przedsiębiorców, których dane są dostępne w CEIDG lub zostały udostępnione na własnych stronach internetowych, z takim przypadkiem nie mamy do czynienia. RODO wymaga, aby zgoda na przetwarzanie danych osobowych była dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna, natomiast jej forma może być dowolna. W związku z powyższym, zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie może być udzielona milcząco oraz nie można stosować na stronach www i w formularzach kontaktowych okienek domyślnie zaznaczonych. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie cele w których dane są zbierane i przetwarzane. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, zapytanie takie musi być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy. Przed wyrażeniem takiej zgody osoba, której dane dotyczą powinna być poinformowana o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Na ADO ciąży obowiązek, aby wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych było równie łatwe jak jej wyrażenie. Każdy podmiot, który pozyskuje dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych musi spełnić obowiązek informacyjny – dopełnienie obowiązku informacyjnego jest konieczne dla zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych powszechnie dostępnych. RODO w kilku przypadkach przewiduje zwolnienie z obowiązku informacyjnego, np. w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami lub gdy udzielenie takich informacji jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, w szczególności w przypadku przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych oraz do celów statystycznych.