Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy realizację Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych opartych na przepisach RODO dla Firm z wielu branż

RODO – sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

2019-01-13 09:35:37

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, również wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, wykonywanych na podstawie zgody podmiotu danych.


Artykuł 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) bardzo szczegółowo reguluje prawo do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje każdemu podmiotowi danych na podstawie: • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, • art. 21 ust. 2 i 3 RODO przewiduje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem, w związku z tym gdy osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. Osoba, której dane dotyczą zawsze może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych, wynika to również z brzmienia motywu 70 RODO, zgodnie z którym „jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, powinna mieć prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. Prawo to powinno zostać wyraźnie podane do wiadomości osobie, której dane dotyczą, oraz powinno być przedstawione jasno i oddzielnie od wszelkich innych informacji”. Art. 13 i 14 RODO, dotyczące obowiązku informacyjnego, przewidują obowiązek poinformowania o prawie do wniesienia sprzeciwu zawsze, a nie tylko w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.