Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy realizację Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych opartych na przepisach RODO dla Firm z wielu branż

RODO – profile kandydatów do pracy a profilowanie

2019-01-13 09:37:23

Działy HR prowadząc bazy danych przyszłych kandydatów do pracy bardzo często opierają takie zestawienia na profilu zawodowym, w celu przeprowadzenia rekrutacji na określone stanowiska.


Powstaje więc pytanie czy takie gromadzenia danych jest profilowanie w myśl przepisów RODO? Jeżeli taki sposób prowadzenia bazy danych kandydatów do pracy odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą środków technicznych, bez udziału czynnika ludzkiego, to mamy do czynienia z profilowaniem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołujących wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających, jest dopuszczalne, pod warunkiem że: • jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a ADO, • jest dozwolone prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega ADO i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. W związku z powyższym, profilowanie w rozumieniu RODO zachodzi wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych ma charakter zautomatyzowany i polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. Profilowanie może służyć do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą. W związku z tym do profilowania dochodzi zawsze, gdy ADO na podstawie posiadanych o danej osobie informacji wnioskuje za pomocą dowolnego narzędzia służącego do automatycznego podejmowania decyzji o cechach tej osoby fizycznej. Jednocześnie pamiętać należy, że przepisy RODO nie precyzują, co należy rozumieć jako zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, jednak z wytycznych opracowanych przez Grupę Roboczą Art. 29 (WP 251) wynika, że zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych to takie przetwarzanie, które odbywa się za pomocą środków technicznych, bez udziału czynnika ludzkiego. Zestawianie informacji na temat kandydata do pracy na potrzeby procesu rekrutacyjnego może odbywać się zarówno automatycznie jak i przy udziale czynnika ludzkiego i na tej podstawie należy ustalić, czy zachodzi profilowanie czy też nie.