Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy realizację Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych opartych na przepisach RODO dla Firm z wielu branż

Regulamin serwisu

informacjechronione.pl

1. Definicje

1. Usługodawca – Właściciel Serwisu http://informacjechronione.pl, p. Remigiusz Przybytniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą InfoSec Remigiusz Przybytniowski, NIP : 1250551339, REGON: 140987414, z siedzibą w 05-091 Ząbki, ul. Kolejowa 31G, lok. 3.

2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresami: www.informacjechronione.pl, www.ichronione.pl, www.ichronione.com .

3. RODO - Rozporządzeniu 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zbiorem wytycznych, mających na celu umocnienie i ugruntowanie praw obywateli UE w zakresie ochrony ich danych osobowych.

4. Usługobiorca – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przetwarzająca dane osobowe w zakresie określonym w RODO, która zawarła z Usługodawcą umowę za pośrednictwem Serwisu.

5. Użytkownik Serwisu – każda osoba przeglądająca treści ogólnodostępne, zamieszczone w Serwisie, bez konieczności autoryzacji za pomocą mechanizmu logowania.

6. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy wobec Usługodawcy, w szczególności upoważniona do składania oświadczeń woli i zawierania Umów w imieniu Usługobiorcy, która dokonała rejestracji w serwisie.

7. Strony – Usługodawca i Usługobiorca.
2. Informacje ogólne

1. Forma zawarcia umowy.
Zawarcie Umowy na podstawie niniejszego Regulaminu nie wymaga podpisania przez Strony Umowy w formie pisemnej. Zawarcie Umowy następuje na podstawie rejestracji w Serwisie.

2. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu:

  1. Udostępnianie Usługobiorcy zestawu dokumentacji wdrożenia RODO wraz z instrukcją wdrożenia.
  2. Udostępnienie narzędzi wspomagających wdrożenie RODO przez Usługobiorcę, w tym narzędzi wspomagających prowadzenie rejestrów i zestawień dokumentów - na podstawie odrębnych Umów/Zleceń, nie ujętych w opłacie za pobranie pakietów wdrożeniowych RODO.
  3. Dostarczanie Usługobiorcy informacji w zakresie stosowania wytycznych RODO w formie porad eksperckich, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  4. Dostarczanie Usługodawcy materiałów szkoleniowych, opracowań i innych treści stanowiących uzupełnienie świadczonych przez Usługodawcę usług szkoleniowych w zakresie RODO – na podstawie odrębnych Umów/Zleceń, nie ujętych w opłacie za pobranie pakietów wdrożeniowych RODO.
  5. Udostępnienie Usługobiorcy narzędzi do przekazywania Usługodawcy informacji niezbędnych do świadczenia Usług w oparciu o odrębne Umowy/Zlecenia, zawarte pomiędzy Stronami.

3. Prawa i obowiązki Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu:

  1. Zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu może być tylko i wyłącznie osoba upoważniona przez Usługobiorcę do reprezentowania Usługobiorcy wobec Usługodawcy. Upoważnienie takie w szczególności powinno umożliwiać Zarejestrowanemu Użytkownikowi Serwisu składanie oświadczeń woli w imieniu Usługobiorcy oraz podejmowanie zobowiązań w imieniu i na rzecz Usługobiorcy, a w szczególności do zawierania Umów z Usługodawcą.
  2. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu poprzez dokonanie rejestracji Usługobiorcy w Serwisie potwierdza tym samym prawo do reprezentacji określone w pkt. 2.3.1 niniejszego Regulaminu.
  3. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo do używania funkcjonalności Serwisu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz odrębnymi regulaminami usług, świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu.
  4. Cofnięcie, pozbawienie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 2.3.1 niniejszego Regulaminu, wyłączające zdolność Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu do skutecznego reprezentowania Usługobiorcy w stosunku do Usługodawcy w ramach zawierania i realizowania Umów pomiędzy Stronami, powinno być bezzwłocznie zgłoszone Usługodawcy. W wypadku stwierdzenia niemożności skutecznego reprezentowania Usługobiorcy przez Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu, Usługodawca może zawiesić konto Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu, co skutkuje uniemożliwieniem Zarejestrowanemu Użytkownikowi Serwisu dokonywania jakichkolwiek działań w Serwisie.
  5. W wypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 2.3.4 niniejszego Regulaminu Usługobiorca jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować Usługodawcę na piśmie o wyznaczeniu osoby zastępującej Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu, która przejmuje prawa i obowiązki dotychczasowego pełnomocnika Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania w/w informacji, a dopiero po bezspornym ich zweryfikowaniu, przywrócenia pełnej funkcjonalności Serwisu w zakresie realizowania Umów zawartych miedzy Stronami.

3. Reklamacje.

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę, w ramach Serwisu.

2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Usługodawcy bok@informacjechronione.pl

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika w ciągu 14 dni oraz powiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu reklamacji oraz danych kontaktowych dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji.

3. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich i pokrewnych. Kopiowanie, publikowanie, wykorzystywanie treści zamieszczonych na Stronie jest zabronione bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.

2. Rozwiązanie Umowy o której mowa pkt. 2.1 niniejszego Regulaminu, zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, może zostać dokonane przez Usługobiorcę w dowolnym momencie, poprzez przedłożenie Usługodawcy Oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie pisemnej, w tym za pośrednictwem korespondencji elektronicznej przesłanej na adres bok@informacjechronione.pl, przy czym rozwiązanie Umowy o której mowa pkt. 2.1 na podstawie Oświadczenia Usługobiorcy ma skutek natychmiastowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.